Affiliate program - Rules and regulations

Dnia: 2020-06-12

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem programu afiliacyjnego jest Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk, ul. Krańcowa 12, 63-004 Tulce, VAT PL7771843013, REGON: 300989250, zwane dalej MSSI lub OKOAPP.
 2. Celem programu afiliacyjnego jest uzyskanie przez OKOAPP zwiększenia wolumenu sprzedaży osług OKOAPP.
 3. Program afiliacyjny jest skierowany do Użytkowników OKOAPP (określony w terms of use), którzy po akceptacji niniejszego regulaminu uzyskują status Afilianta.
 4. Program afiliacyjny pozwala Afiliantowi na pozyskiwanie wynagrodzenia za skuteczne polecenie osług OKOAPP potencjalnym klientom OKOAPP.
 5. Klient OKOAPP to każdy podmiot, który korzysta z serwisu OKOAPP. Potencjalny klient, to podmiot, który nie jest i nie był klientem OKOAPP.
 6. Za skuteczne polecenie uznaje się takie działanie, które prowadzi do wykupienia przez potencjalnego klienta usług OKOAPP dla minimum jednego pracownika na minimum jeden miesiąc.
 7. Skuteczne polecenie skutkuje wypłaceniem Afiliantowi wynagrodzenia w formie określonej niniejszym regulaminem od każdej sprzedaży usług OKOAPP na rzecz poleconego klienta.
 8. Polecenie odbywa się na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 9. Wszelkie informacje nt programu afiliacyjnego: niniejszy regulamin, statystyki sprzedaży, informacje techniczne i inne są przekazywane do Aflianta za pośrednictwem strony www.okoapp.eu.

Uczestnictwo w programie

 1. Uczestnictwo w Programie Afiliacyjnym jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością uiszczania jakichkolwiek opłat.
 2. Afiliantem może być każdy podmiot, który utworzył konto w OKOAPP lub jest klientem OKOAPP. MSSI zastrzega sobie prawo wyboru i weryfikacji Afiliantów, którzy mogliby wziąć udział w Programie. W programie afiliacyjnym nie mogą brać udziału wspólnicy, członkowie zarządu, prokurenci oraz pracownicy MSSI.
 3. Podmiot uzyskuje status Afilianta, akceptując Regulamin podczas rejestracji konta OKOAPP, co oznacza jednocześnie przystąpienie do Programu.
 4. Afiliant ma obowiązek podawania prawdziwych danych identyfikacyjnych. Afiliant ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych, w szczególności związanych z niemożliwością realizacji świadczeń przewidzianych w Regulaminie.
 5. Afiliant ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych przez swoje Konto Partnera.
 6. MSSI zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych identyfikacyjnych Partnera w drodze telefonicznego sprawdzenia ich poprawności lub skierowania wniosku wysłanego drogą elektroniczną o dostarczenie zeskanowanej wersji dokumentów identyfikujących Partnera. W przypadku braku potwierdzenia w ciągu 7 dni od dnia wysłania wniosku przez MSSI lub nieprawidłowego potwierdzenia, MSSI ma prawo zamknąć konto Afilianta.

Polecanie usług

 1. Polecanie usług OKOAPP odbywa się poprzez przekazanie Potencjalnemu Klientowi Linku Polecającego lub też na drodze kontaktów osobistych
 2. Link polecający
  1. Przekazanie Linku Polecającego może odbywać się w dowolny sposób, a w szczególności przez: przesłanie w wiadomości e-mail, przesłanie w wiadomości SMS, opublikowanie w serwisach społecznościowych (np. „Facebook”), opublikowanie na stronie internetowej, na blogu, itp.
  2. W chwili kliknięcia w Link Polecający, w przeglądarce internetowej Poleconego Klienta zostaje umieszczony, jeżeli jego system na to pozwala, plik cookie (ciasteczko) identyfikujący Afilianta, który zarekomendował usługi OKOAPP.
  3. Plik cookie jest ważny przez 30 dni.
  4. Jeżeli Polecony Klient skorzysta z usług OKOAPP (zarejestruje w serwisie okoapp.eu) przez przeglądarkę internetową, w której umieszczony został plik cookie przypisany do danego Afilianta, to polecenie to zostanie przypisane do tego Afilianta i będzie widoczne na jego Koncie.
 3. Kontakty osobiste
  1. Afiliant może na drodze kontaktów osobistych (ustnie) przekazać Potencjalnemu klientowi informacje nt. OKOAPP.
  2. W takiej sytuacji, Afiliant może z wykorzystaniem konta w serwisie OKOAPP przekazać do OKOAPP adres e-mail lub numer VAT Potencjalnego klienta.
  3. Wprowadzone adresy e-mail / numery VAT są ważne przez 30 dni.
  4. Jeżeli w okresie ważności wprowadzonych danych, polecony klient zarejestruje konto w serwisie OKOAPP podając podczas rejestracji wprowadzony przez Afilianta adres e-mail lub numer VAT, to polecenie zostanie przypisane do tego Afilianta i będzie widocznw na jego koncie.
 4. Kolizja Afiliantów
  1. Jeżeli usługi OKOAPP zostaną polecone potencjalnemu klientowi przez dwóch Afiliantów i polecenie odbędzie się przez przekazanie Linku Polecającego, taki klient (jeżeli zarejestruje się w OKOAPP) zostanie przypisany do drugiego Afilianta.
  2. Jeżeli potencjalny klient zostanie polecony za pośrednictwem Linku Polecającego oraz przez podanie na koncie Afilianta adresu e-mail / numeru VAT, pierwszeństwo ma Link Polecający.

Wynagrodzenie

 1. Korzyści z tytułu polecania usług OKOAPP są wypłacane Afiliantowi w gotówce, jako prowizja procentowa od wszystkich przyszłych kwot zapłaconych na rzecz OKOAPP przez tych klientów, którzy zostali poleceni przez Afilianta.
 2. Wysokość prowizji zależna jest od sumarycznej wartości kwot, wpłaconych w danym miesiącu na rzecz OKOAPP przez tych klientów, którzy zostali poleceni przez Afilianta:
  1. W ciągu trzech miesięcy po zarejestrowaniu się użytkownika jako Afilianta, poziom prowizji wynosi 30%.
  2. W kolejnych miesiącach poziom prowizji wyliczany jest na podstawie niniejszej tabeli:
  3. Value of the payments Commission level
   From To
   > € 5000 30 %
   € 1000.00 € 4999.99 20 %
   € 500.00 € 999.99 15 %
   € 100.00 € 499.99 10 %
   € 0.00 € 99.99 5 %
  4. Tabela poziomów prowizji może ulec zmianie.
 3. Ze względu na konieczność wyliczenia poziomu prowizji, wartość prowizji wyliczana jest po zakończeniu miesiąca.
 4. Jeżeli Afiliant używa konta OKOAPP do monitorowania, wartość wypłacanej prowizji może zostać umniejszona o kwoty należne dla OKOAPP z tytułu świadczenia usług monitorowania.
 5. Prowizja jest wypłacana dla Afilianta na podstawie faktury, którą Afiliant wystawi dla MSSI. Wystawioną fakturę Afiliant przekaże do MSSI w postaci pliku PDF za pośrednictwem OKOAPP. Faktury przekazane do MSSI w jakikolwiek inny sposób nie będą przez MSSI honorowane.
 6. Prowizja wypłacana jest dla Afilianta, jeżeli wartość konta Afilianta po odliczeniach wyniesie €50 lub więcej. Kwoty mniejsze nić €50 są kumulowane i mogą być wypłacone po uzyskaniu przez konto minimalnej wartości akceptowanej do wypłaty. Faktury Afilianta na kwotę mniej niż €50 nie będą honorowane.
 7. Prowizja przekazywana jest do Afilianta jako transfer PayPal na adres e-mail podany podczas rejestracji użytkownika w ciągu 7 dni po akceptacji faktury przez MSSI.
 8. Jeżeli transfer PayPal z jakichkolwiek przyczyn się nie powiedzie, lub też pieniądze zostaną zwrócone, OKOAPP poinformuje o zaistniałym fakcie Afilianta e-mailem na adres podany podczas rejestracji z prośbą rozwiązania zaistniałych problemów. Kolejna próba przesłania prowizji nastąpi po zakończeniu kolejnego miesiąca, pod warunkiem, że Afilianta oświadczy, że rozwiązał problem ze swoim kontem PayPal.
 9. Wynagrodzenie z tytułu skutecznych poleceń należne jest Afiliantowi posiadającemu aktywne konto Afilianta w OKOAPP i tylko w tym okresie.

Prawa i obowiązki Afilianta

 1. Afiliant w swoich działania musi przestrzegać Terms of Use, Privacy policy oraz niniejszego dokumentu, dostępnych na stronie www.okoapp.eu. Afiliant w swoich działaniach musi przestrzegać prawa kraju Afilianta, oraz kraju, w którym prowadzi działania promocyjne. Afiliant jest całkowicie odpowiedzialny wobec prawa za swoje działania.
 2. Afiliant nie może promować OKOAPP w sposób wątpliwy moralnie.
 3. Afiliant może przekazywać klientom i potencjalnym klientom informacje podawane publicznie przez OKOAPP lub też przekazane oficjalnie przekazane Afiliant przez OKOAPP poprzez portal www.okoapp.eu.
 4. Afiliant nie może przekazywać klientom ani potencjalnym klientom informacji nieprawdziwych, półprawd ani jakichkolwiek innych informacji, które bezpośrednio lub w dłuższej perspektywie mogłoby zaszkodzić renomie OKOAPP. Dotyczy to zwłaszcza, ale nie wyłącznie wszelkich informacji nt. przyszłych promocji, rabatów, planów rozwojowych, nowych funkcjonalności – chyba że te informacje zostały podane oficjalnie przez OKOAPP.
 5. Afiliant nie może rozsyłać SPAMu.

Postanowienia końcowe

 1. Afiliant ma prawo zgłoszenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Programie. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres feedback@okoapp.eu. MSSI ma obowiązek odpowiedzieć na otrzymaną reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 2. Afiliant ma prawo do zakończenia uczestnictwa w programie. W tym celu, należy wysłać e-mail na adres feedback@okoapp.eu. Zakończenie uczestnictwa w Programie nie ogranicza prawa do wypłaty już zgromadzonych środków.
 3. MSSI ma prawo do zamknięcie konta Afilianta w przypadku, gdy przez rok czasu nie wykazuje on aktywności (nie pozyskał nowego klienta). Zamknięcie konta nieaktywnego Afilianta nie ogranicza prawa do wypłaty zgromadzonych środków.
 4. Jeżeli Afiliant nie przestrzega postanowień niniejszego regulaminu, MSSI ma prawo wykluczenia Afilianta z Programu. W takiej sytuacji
 5. MSSI przekaże Afiliantowi informację o wykluczeniu z programu za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Afilianta podczas rejestracji konta w systemie OKOAPP. Wykluczenie z programu jest jednoznaczne z zablokowaniem dostępu do konta w systemie OKOAPP oraz uniemożliwia otrzymywanie wynagrodzenia za polecenia, w tym wypłaty zgromadzonych środków.
 6. MSSI przysługuje prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej. W ogłoszeniu zostanie podany termin zakończenia Programu, nie krótszy niż 14 dni. Zakończenie Programu nie ogranicza prawa Afiliantów do wypłaty już zgromadzonych środków.
 7. Niniejszy regulamin jest dokumentem podrzędnym dla Ogólnych warunków świadczenia usług and Polityki prywatności.
 8. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w każdej chwili, poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.okoapp.eu jego nowej wersji. W przypadku, gdy zmiany regulaminu będą znaczące, Afilianci zostaną dodatkowo powiadomieni i zmianach za pośrednictwem poczty e-mail. Jeżeli Afiliant nie zaakceptuje zmian regulaminu, ma prawo w każdym momencie przesłać do OKOAPP prośbę o zamknięcie konta Afilianta. Zamknięcie konta Afilianta jako efekt zmian regulaminu nie ogranicza prawa do wypłaty zgromadzonych środków.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: