Ogólne warunki świadczenia usług

Dnia: 2020-05-10

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia Usług i zasady korzystania z OKOAPP, i stanowi integralną część Umowy zawartej przez MSSI z Klientem, regulując w sposób szczegółowy jej postanowienia.

I. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

MSSI – oznacza to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk, z siedzibą przy ul. Krańcowej 12, 63-004 Tulce, NIP: 777-184-30-13,
Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z Usług stanowiący załącznik i integralną część Umowy, udostępniony pod adresem www.okoapp.eu
OKOAPP – system umożliwiający korzystanie z Usług,
Aplikacja OKOAPP - aplikacja służąca do śledzenia i analizy pracy Pracowników w systemach komputerowych.
Serwis OKOAPP – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem […], za pośrednictwem którego świadczone będą usługi przy użyciu aplikacji OKOAPP,
Klient, Firma – oznacza korzystającą z usług MSSI osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, spółkę cywilną lub spółkę prawa handlowego, która rejestruje konto w OKOAPP i śledzi i analizuje aktywność Pracowników.
Użytkownik – osoba fizyczna, która zarejestrowała konto w OKOAPP jako reprezentant Firmy lub korzysta z Serwisu w imieniu Klienta.
Pracownik – osoba trzecia wykonująca prace na rzecz Firmy, która jest z firmą związana porozumieniem dowolnego typu.
Umowa – oznacza umowę o świadczenie Usług, która zostaje zawarta pomiędzy MSSI, a Klientem na zasadach określonych w Regulaminie.
Abonament – opłata uiszczana przez Klienta za świadczenie Usług w danym Okresie Rozliczeniowym.
Okres rozliczeniowy – okres rozliczania Usług w Abonamencie.
Usługi – oznacza usługę lub usługi świadczone przez MSSI na podstawie Umowy w zakresie opisanym w Regulaminie.
Cennik – to publikowana na stronie głównej Serwisu OKOAPP informacja, która określa warunki i wysokość odpłatności za Usługi, która stanowi integralną część umowy o świadczenie usług zawartej z Klientem. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

II. REGULAMIN

 1. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz uzyskanie oświadczeń w nim wskazanych jest warunkiem korzystania z Usług.
 2. Wszyscy Użytkownicy są zobowiązani od przestrzegania niniejszego Regulaminu i informowania Pracowników o niniejszym Regulaminie i jego treści.
 3. MSSI zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszego Regulaminu, o czym powiadomi Użytkowników za pośrednictwem kont przyznanych im w Systemie. Użytkownicy oraz Klienci mogą zapoznać się w każdej chwili z aktualną treścią regulaminu na stronie www.okoapp.eu.
 4. Korzystanie z Systemu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian. Odmowa zaakceptowania zmian w Regulaminie uniemożliwia korzystanie z oferowanych Usług.

III. ZAKRES USŁUG

 1. Usługi są świadczone w oparciu o Serwis OKOAPP oraz aplikację OKOAPP instalowaną na komputerach Pracowników.
 2. W ramach abonamentu MSSI świadczy Usługi polegające na śledzeniu aktywności Pracowników podczas pracy w systemie komputerowym na urządzeniu, na którym zainstalowano aplikację OKOAPP i raportowaniu ich do konta Użytkownika.
 3. W ramach świadczonych Usług OKOAPP zachowuje w odstępach jednominutowych następujące informacje dotyczące pracy Pracownika:
  1. Ilość kliknięć myszką,
  2. Ilość ruchów myszką,
  3. Ilość uderzeń w klawiaturę,
  4. Informacje o aktywnej aplikacji (nazwa aplikacji, tytuł prezentowany przez aplikację w pasku tytułu oraz adres url jeżeli aplikacją jest przeglądarką internetowa)
  5. Zrzut ekranu (zachowywany w odstępach 10 minut, o ile na podstawie punktów a-c zostanie wykryta aktywność Pracownika)
 4. Serwis OKOAPP przechowuje dane statystyczne (informacje o aktywności myszki i klawiatury oraz informacje o uruchomionej aplikacji) w okresie świadczenia Usług. Zrzuty ekranu są przechowywane w systemie przez 3 miesiące a później, automatycznie usuwane. Użytkownik – po zalogowaniu się do Serwisu – ma wgląd on-line we wszystkie zachowane informacje tj. raporty dotyczące poszczególnych Pracowników wraz z załącznikami w postaci zrzutów ekranu.
 5. Aplikacja OKOAPP zachowuje opisane powyżej dane w bazie danych na dyskach serwerów danych Amazon AWS z zachowaniem najwyższych standardów ochrony danych, na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
 6. Przystępując do korzystania z Usług Użytkownik wyraża zgodę przechowywanie danych o których mowa powyżej, a także zapewnia jej uzyskanie od Pracownika.
 7. W ramach Usługi Klient otrzymuje dostęp od narzędzi związanych z obsługą OKOAPP.
 8. Usługi w ramach systemu OKOAPP świadczone są bez ograniczeń terytorialnych.
 9. MSSI ma prawo do decydowania o funkcjonalności, użytkowaniu, przedmiocie i zakresie poszczególnych Usług, a także do zaprzestania świadczenia Usług w każdym czasie.
 10. Dostawca ma wyłączne prawo do decydowania o charakterze i naturze Systemu, a także swobodnego dodawania, zmiany lub usuwania poszczególnych jego elementów.

IV. OBOWIĄZKI STRON

 1. MSSI w ramach Umowy zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Klientów, w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i Cenniku, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. System przeznaczony jest dla firm, do użytku komercyjnego oraz zawodowego.
 3. MSSI nie sprawdza w żaden sposób danych (w tym zrzutów ekranu) uzyskiwanych przez Użytkownika w ramach Usług.
 4. Klient, Użytkownik oraz Pracownik zobowiązują się do korzystania z Usług oraz pozyskanych w ich ramach danych zgodnie z ich użyciem, celem oraz w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu i przepisami prawa.
 5. Klient, Użytkownik oraz Pracownik w ramach Umowy i korzystania z Systemu, są w szczególności zobowiązani do:
  1. przestrzegania wszystkich warunków świadczenia usług opisanych w Regulaminie, w tym warunków Polityki dopuszczalnego użytkowania;
  2. poinformowania Pracowników o korzystaniu z Systemu i zasadach jego działania, a także odebrania zgody na zbieranie informacji, w tym o aktywnych aplikacjach i dokonywanie zrzutów ekranu;
  3. przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, prywatności oraz przepisów prawa pracy w zakresie związanym z wykorzystaniem Systemu;
  4. występowania jedynie w imieniu Klienta, do której Użytkownik posiada wszystkie zgody wynikające z przepisów prawa;
  5. zachowania poufności haseł i wszystkich innych danych logowania;
  6. monitorowania i kontrolowania całej aktywności prowadzonej za pośrednictwem konta w związku z Usługami;
  7. niezwłocznego powiadomienia MSSI o jakiejkolwiek nielegalnej lub nieautoryzowanej działalności lub naruszenia bezpieczeństwa dotyczącego kont lub jej podejrzenia, w tym utraty, kradzieży lub nieuprawnionego ujawnienia lub użycia nazwy użytkownika, hasła lub konta
 6. Zabronione jest:
  1. zezwalanie stronom trzecim niebędącym upoważnionym Użytkownikiem na uzyskiwanie dostępu do Usług lub używania nazwy Użytkownika lub hasła Użytkownika;
  2. udostępnianie, przenoszenie lub w inny sposób zapewnianie dostępu do konta Użytkownika innej osobie;
  3. wykorzystywanie Systemu bez poinformowania Pracownika, a także w celu zakłócenia, uniemożliwienia lub wpływania w jakikolwiek sposób na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub uzyskania jakichkolwiek informacji, do których Użytkownik nie jest uprawniony;
  4. przesyłanie do Usług lub przesyłać z nich wszelkich danych, plików, oprogramowania lub łącza, które zawierają lub przekierowują do wirusa, konia trojańskiego, robaka lub innego szkodliwego komponentu lub technologii, która bezprawnie uzyskuje dostęp lub pobiera treści lub informacje przechowywane w Usługach lub na sprzęcie MSSI lub jakiejkolwiek strony trzeciej;
  5. odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilowanie, hakowania, wyłączanie, ingerowanie, dezasemblowanie, modyfikowanie, kopiowanie, tłumaczenie lub zakłócanie funkcji, funkcjonalności, integralności lub wydajności Usług (w tym wszelkie mechanizmy stosowane do ograniczania lub kontrolowania funkcjonalności Usług ) z zastrzeżeniem art. 75 ust. 2 i 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  6. jakiekolwiek korzystanie z Usług przez osoby trzecie lub wszelkie dane osób trzecich w nich zawarte (z wyjątkiem przypadków, gdy ograniczenia takie są zabronione przez obowiązujące prawo);
  7. podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usług lub powiązanych systemów lub sieci lub do pokonania, uniknięcia, ominięcia, usunięcia, dezaktywacji lub w inny sposób obejścia jakichkolwiek mechanizmów ochrony oprogramowania lub mechanizmów monitorowania Usług;
  8. uzyskanie dostępu do Usług w celu zbudowania podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi lub skopiowania jakichkolwiek pomysłów, funkcji, funkcji lub grafiki Usług;
  9. podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, naszego pracownika, „Administratora”, „Właściciela” lub dowolnego innego upoważnionego Użytkownika, lub fałszywie oświadczanie lub w inny sposób wprowadzanie w błąd przynależności do osoby, organizacji lub podmiotu;
  10. uzyskiwanie dostępu do Usług w jakikolwiek inny sposób niż przez nasze publicznie dostępne interfejsy (np. tworzenie kont zbiorczo);
  11. wysyłanie zmienionych, oszukańczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło, w tym „fałszowanie” lub „phishing”;
  12. udzielanie sublicencji, odsprzedawanie, udostępnianie w czasie lub w podobny sposób wykorzystywanie Usługi;
  13. korzystanie z Usług w celach konsumenckich, a także w celach osobistych niezwiązanych z działalnością zawodową, ponieważ OKOAPP jest przeznaczony do użytku przez firmy i organizacje;
  14. używanie danych kontaktowych lub innych informacji uzyskanych z Usług (w tym adresów e-mail) do kontaktowania się z dowolnymi osobami bez ich zgody lub upoważnienia lub do tworzenia lub dystrybucji list mailingowych lub innych zbiorów informacji kontaktowych lub profilów użytkowników dla Autoryzowanych użytkowników do użytku poza Usługami; lub
  15. zezwalanie, włączanie, nakłanianie lub zachęcanie osób trzecich do wykonywania któregokolwiek z powyżej opisanych zabronionych działań.
 7. Szczegółowy zakres zobowiązań Użytkownika będzie każdorazowo określony w Polityce dopuszczalnego użytkowania dostępnej na stronie ….., która określa listę dopuszczalnych i niedopuszczalnych zachowań w odniesieniu do Usług i stanowi jej integralną część.
 8. W przypadku stwierdzenia, że naruszenie zasad o których mowa powyżej oraz w Polityce dopuszczalnego użytkowania, powtarzane lub stwarza wiarygodne ryzyko szkody dla innych Użytkowników, klientów MSSI, Usług lub osób trzecich, MSSI będzie uprawnione do zawieszenia lub zablokowania dostępu Użytkownika.

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących wymagań technicznych, które są niezbędne do współpracy z system teleinformatycznym MSSI, w tym:
  1. posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet, wyposażone w przeglądarkę umożliwiającą wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów HTML oraz aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Prawidłowe korzystanie z serwisu możliwe jest dopiero po spełnieniu przesłanek opisanych powyżej.
 3. MSSI w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną informuje, że:
  1. korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje podjęcie środków w celu jego zminimalizowania,
  2. w celu zabezpieczenia się przez Klienta, Użytkownika oraz Pracowników przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet zaleca się odpowiedzialne korzystanie z treści dostarczanych za pośrednictwem sieci Internet, w tym stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.
  3. Użytkownik i/lub Pracownicy nie powinni używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń niezabezpieczonych przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. MSSI zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za problemy oraz wszelkie ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym lub brak zapewnienia wymogów technicznych przez Klienta.
 5. Koszty użytkowania Serwisu obciążają Klienta.
 6. Użytkownik OKOAPP musi być pełnoletni, w pełnej zdolności do czynności prawnych oraz podmiotem praw i obowiązków.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do
  1. Uzyskania zgody legalnych przedstawicieli Klienta do używania Systemu OKOAPP w stosunku do poszczególnych Pracowników
  2. Poinformowania wszystkich zainteresowanych stron o stosowanych praktykach, zasadach, politykach (w tym polityce prywatności) zgodnie z zasadami prawnymi jurysdykcji której podlega
  3. Uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i zgody Pracowników, które są niezbędne do prawidłowego wykorzystania usług świadczonych przez MSSI
  4. Upewnienie się, że przeniesienie i przetwarzanie danych jest legalne
  5. Udzielania odpowiedzi i prowadzenia sporów związanych z usługami OKOAPP w stosunku do pracowników
 8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że MSSI nie udziela żadnych gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do użytkownika ani do żadnej ze stron w związku jakąkolwiek kwestią związaną z legalnością użytkowania OKOAPP.

VI. REJESTRACJA, DOSTĘP DO SERWISU

 1. MSSI świadczy usługi za pomocą sieci Internet.
 2. Dostęp do Usług można uzyskać po dokonaniu rejestracji konta, logując się na stronie internetowej Systemu OKOAPP lub za pomocą Aplikacji OKOAPP komputerowej lub mobilnej.
 3. Przy rejestracji Klient ma obowiązek wprowadzania następujących danych, które są niezbędne dla świadczenia Usług przez MSSI:
  1. imię, nazwisko oraz nazwę firmy, którą reprezentuje
  2. adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość)
  3. NIP, identyfikator podatkowy VAT
  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. numer kontaktowy
  6. strefę czasową
 4. Dane podane przy rejestracji muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 5. W odniesieniu do firm, których siedziba mieści się w krajach Unii Europejskiej innych niż Polska, identyfikator podatkowy (VAT) zostanie zweryfikowany w bazie danych Komisji Europejskiej VIES. W przypadku, gdy numer zostanie rozpoznany jako nieprawidłowy lub nieważny dla transakcji transgranicznych w obrębie UE, rejestracja w Serwisie OKOAPP nie będzie możliwa.
 6. W ramach rejestracji w Serwisie Klient ponadto:
  1. wskazuje ilość Pracowników, których aktywność ma być śledzona,
  2. podaje następujące dane Pracownika:
   1. imię i nazwisko Pracownika
   2. Stanowisko (opcjonalnie)
   3. Dział (opcjonalnie)
  3. zobowiązany jest do zainstalowania aplikacji OKOAPP w systemach komputerowych, z których korzystają wskazani Pracownicy.
  4. Warunkiem rozpoczęcia działania Aplikacji jest oświadczenie Użytkownika, że Pracownik został poinformowany o korzystaniu z Sytemu przez Klienta oraz jego celu, a także, że wyraził zgodę na monitorowanie oraz zachowywanie informacji o używanych aplikacjach, adresach stron internetowych oraz print screen’ów wyświetlanych w jego systemie komputerowym, w tym korespondencji w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, a także wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych do MSSI na zasadach określonych w Polityce Prywatności.
  5. W przypadku zmiany którejkolwiek z danych, o których mowa powyżej, Klient obowiązany jest do niezwłocznego wprowadzenia zmian w ramach swojego Konta.
  6. Użytkownik może w każdym czasie dodać nowych Pracowników, z zastrzeżeniem pkt. VIII ust.3 Regulaminu.
  7. Dodany pracownik może zostać w dowolnym momencie zablokowany przez Użytkownika. Zablokowanie pracownika skutkuje:
   1. Zatrzymaniem rejestracji aktywności pracownika
   2. Zablokowaniem dostępu do podsumowania własnej aktywności dla pracownika
  8. Użytkownik może w każdej chwili uruchomić procedurę usunięcia konta. Procedura usunięcia konta trwa 7 dni roboczych i w tym czasie usuwane są informacje nt. Pracowników oraz ich aktywności. Dane Firmy oraz informacje rozliczeniowe (faktury) pozostają w systemie przez okres wymagany prawem.
  9. MSSI zastrzega możliwość wprowadzenia przerw technicznych w funkcjonowaniu Systemu w celu jego ulepszenia lub usunięcia awarii, o czym będzie każdorazowo informował Użytkownika.

  VII. KONTO UŻYKOWNIKA, APLIKACJA

  1. Po zarejestrowaniu w Serwisie każdemu Klientowi zostaje przypisane konto Użytkownika, określony login i hasło, z których nie mogą korzystać osoby trzecie bez zgody Klienta lub Użytkownika. Klient oraz Użytkownik są odpowiedzialni za utrzymanie i prawidłowe zabezpieczenie konta.
  2. Klient akceptuje wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu (Serwisu oraz Aplikacji) i nie ma zastrzeżeń w tym zakresie.
  3. MSSI zastrzega sobie prawo dostępu do konta Użytkowania oraz kont Pracowników w Aplikacji dla celów technicznych lub administracyjnych oraz ze względów bezpieczeństwa. Uzyskane w ten sposób informacje nie będą przetwarzane, ani udostępniane osobom trzecim, chyba że będą tego wymagały przepisy prawa.

  VIII. OKRES PRÓBNY

  1. Po założeniu konta w Serwisie Użytkownik ma możliwość przetestowania aplikacji OKOAPP w ramach okresu próbnemu, który jest bezpłatny.
  2. Okres próbny trwa 7 dni licząc od momentu potwierdzenia adresu e-mail osoby rejestrującej.
  3. W okresie próbnym Użytkownik ma możliwość zarejestrowania maksymalnie trzech Pracowników i uruchomienia ich śledzenia. Jeżeli użytkownik chce zarejestrować więcej niż trzech Pracowników przed upływem okresu próbnego, ulega skróceniu, a Klient jest zobowiązany do uiszczenia Abonamentu zgodnie z Cennikiem.
  4. Jeżeli Użytkownik usunie konto przed upływem okresu próbnego lub dezaktywuje wszystkich zarejestrowanych pracowników, OKOAPP nie pobierze należności za użytkowanie Systemu.

  IX. ZAWARCIE UMOWY, ZASADY PŁATNOŚCI

  1. Po upływie okresu próbnego rozpoczyna się płatny okres świadczenia Usługi, a Klient zobowiązany jest do opłacenia Abonamentu w wysokości wskazanej na formularzu płatności, zgodnie z kwotą wskazaną w Cenniku.
  2. Warunkiem skutecznej transakcji zakupu Usług jest poprawna rejestracja w Serwisie, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz dokonanie wyboru metody płatności. Metody płatności określono w pkt. VII niniejszego Regulaminu.
  3. OKOAPP automatycznie pobiera należność w wysokości wskazanej na koncie Użytkownika zgodnie z Cennikiem z przedpłaconego konta lub z karty kredytowej podanej przy rejestracji konta Użytkownika za każdy miesiąc świadczenia Usług z góry.
  4. Jeżeli OKOAPP nie może pobrać należnej opłaty z tytułu świadczenia Usług z podanej karty płatniczej w całości (w przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku środków na rachunku bankowym) lub na przedpłaconym koncie jest zbyt mało środków, aby pobrać opłatę w całości:
   1. podejmuje próby przez trzy dni z rzędu informując o tym fakcie Użytkownika. W tym czasie OKOAPP w dalszym ciągu rejestruje aktywność pracowników.
   2. po upływie trzech dni od dnia wymagalności, rejestracja aktywności określonego Pracownika/ów zostaje zawieszona (pre-deaktywacja), Użytkownik otrzymuje e-mail informujący o tym a aplikacja zainstalowana na komputerach Pracowników wyświetla informację ‘Pracownik dezaktywowany ze względu na brak płatności’.
  5. Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od daty wymagalności płatności, która nie została pobrana z przyczyn określonych powyżej Użytkownik:
   1. rozwiąże problem płatności, należna kwota zostanie pobrana a rejestracja aktywności pracowników wznowiona;
   2. nie rozwiąże problemu płatności, wymagana należność zostaje anulowana a konto pracownika zablokowane.
  6. MSSI nie ponosi odpowiedzialności za brak zakupu z przyczyn określonych w ust. 4 i 5 powyżej.
  7. Ponowne odblokowanie konta wymaga od Użytkownika wykonania procedury reaktywacji oraz wniesienia należności. Wznowienie rejestracji aktywności pracowników następuje po pomyślnym opłaceniu należności za okresy po wznowieniu Usług.
  8. Dodanie nowego pracownika wymaga wniesienia należności za miesiąc z góry. OKOAPP rozpocznie rejestrację aktywności pracownika po wniesieniu należności.
  9. OKOAPP pobiera całość wymaganej kwoty. OKOAPP nie pobierze kwot częściowo. Jeżeli OKOAPP nie będzie miała możliwości pobrania całości kwoty, pobranie się nie powiedzie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
  10. Zablokowanie pracownika nie powoduje zwrotu pobranej należności za miesiąc z góry, jednakże OKOAPP nie pobiera należności za zablokowanego Pracownika za kolejne miesiące.
  11. Usunięcie konta Użytkownika z OKOAPP nie powoduje zwrotu należności za miesiąc z góry. Kwoty pozostające na rachunku przedpłaconym użytkownika zostają zwrócone na żądanie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 20 EUR.

  X. METODY PŁATNOŚCI

  1. MSSI udostępnia następujące metody płatności za korzystanie z Usług:
   1. Rachunek przedpłacony
   2. Zapłata kartą kredytową
  2. Rachunek przedpłacony
   1. Zasilenie
    1. Użytkownik ma możliwość dokonania przedpłaty na konto wykonując przelew bankowy na rachunek bankowy OKOAPP.
    2. Aby zasilić rachunek przedpłacony, użytkownik powinien zainicjować procedurę zasilenia przez konto Użytkownika. OKOAPP generuje dla Użytkownika numer rachunku bankowego i tytuł płatności. Wpłaty należy dokonać na podany numer rachunku bankowego i z podaniem wygenerowanego tytułu płatności. Wysłanie transferu pieniędzy bez inicjalizacji zasilenia, na inny (np. poprzedni rachunek bankowy) lub bez podanie prawidłowego tytułu płatności, może uniemożliwić lub mocno wydłużyć rejestrację wpłaty na koncie Użytkownika.
   2. Pobranie należności z konta
    1. OKOAPP pobiera należne kwoty z tego rachunku w momencie, gdy stają się wymagane
    2. OKOAPP pobiera całość wymaganej kwoty z rachunku przedpłaconego o ile kwota środków zgromadzona na rachunku przedpłaconym jest większa lub równa wymaganej kwocie. OKOAPP nie pobierze kwot częściowo. Jeżeli OKOAPP nie będzie miała możliwości pobrania całości kwoty, pobranie się nie powiedzie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
   3. Informowanie
    1. Na koniec każdego miesiąca, OKOAPP sprawdza wysokość opłat i jeżeli ich suma jest wyższa od kwoty środków na rachunku przedpłaconym, OKOAPP wysyła powiadomienie do Użytkownika o konieczności zasilenia rachunku.
    2. Faktura z tytułu świadczenia Usług, za kwoty wpłacone na przedpłacony rachunek Użytkownika wystawiana jest po zakończeniu miesiąca.
   4. Zwroty
    1. Usunięcie konta Użytkownika z OKOAPP nie powoduje zwrotu pobranego wynagrodzenia za miesiąc z góry. Kwoty pozostające na rachunku przedpłaconym użytkownika zostają zwrócone na żądanie, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 20 EUR.
  3. Karta kredytowa
   1. Do obsługi transakcji kartami kredytowymi, OKOAPP korzysta z usług wybranego Centrum obsługi.
   2. Użytkownik wybierając jako metodę płatności kartę kredytową, pre-autoryzuje jej użycie na rzecz przyszłych płatności.
   3. Procedura pre-autoryzacji skutkuje tymczasowym zablokowaniem na karcie kredytowej pewnej, drobnej kwoty (około 1 EUR). Blokada ta zostaje zdjęta w ciągu kilku dni.
   4. OKOAPP pobiera należne kwoty natychmiast, gdy stają się one wymagalne.
   5. Ponieważ Użytkownik może dodawać pracowników dowolnym momencie, może to skutkować wielokrotnymi transakcjami w ciągu miesiąca.
   6. Transakcje OKOAPP są widoczne na wyciągu bankowym jako pochodzące z "Pyl*okoapp.eu"
   7. OKOAPP wystawia faktury z tytułu świadczenia Usług, za które pobrano wynagrodzenie z karty kredytowej po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w którym kwoty zostały pobrane
  4. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

  XI. LICENCJA

  1. MSSI oświadcza, że jest twórcą Systemu, w tym Serwisu OKOAPP i Aplikacji OKOAPP i dysponuje całością autorskich praw majątkowych do Systemu zgodnie z postanowieniami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także jest uprawniony do wykonywania praw osobistych.
  2. Przystępując do korzystania z Systemu i akceptując Regulamin MSSI udziela Klientowi (Licencjobiorcy) na czas świadczenia Usług licencji niewyłącznej na użytkowanie Systemu. Użytkowanie to należy rozumieć jako zainstalowanie Aplikacji OKOAPP w systemie komputerowym Pracownika.
  3. Licencjobiorca może zainstalować i użytkować Aplikację na jednym urządzeniu użytkowanym przez objętego Umową Pracownika.
  4. Zabrania się Licencjobiorcy modyfikowania, desaemblacji i kopiowania Aplikacji, a także tworzenia produktów pochodnych na podstawie Systemu, jak również udzielania sublicencji.
  5. Zabrania się Licencjobiorcy wynajmowania, wydzierżawiania, odsprzedaży ani wypożyczenia Aplikacji oraz jej kopii osobom trzecim.

  XII. PRAWA KONSUMENTÓW

  1. OKOAPP jest narzędziem dla firm – nie może być wykorzystywane przez konsumentów lub przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w innym celu niż zawodowy.
  2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że przepisy prawa konsumenckiego nie mają zastosowania.
  3. Jeżeli w określonych jurysdykcjach wyłączenie prawa konsumenckiego nie jest możliwe a usługi OKOAPP nie są zgodnie z lokalnym prawem konsumenckim, Klient jest zobowiązany do zgłoszenia takiego faktu do MSSI. W takiej sytuacji MSSI po analizie prawnej i analizie możliwości poinformuje zwrotnie Klienta o możliwości poprawy OKOAPP lub o konieczności zaprzestania użytkowania OKOAPP przez Klienta.

  XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZASTRZEŻENIA PRAWNE

  1. MSSI zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w świadczeniu Usług zgodnie z Umową, Regulaminem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe lub niezgodne z prawem wykorzystanie Systemu przez Klienta lub Użytkownika.
  2. OKOAPP nie może być użyte do jakiegokolwiek łamania prawa, ani do nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek danych lub informacji. OKOAPP nie może być wykorzystane przez Użytkownika/Klienta do wykonywania jakichkolwiek czynności naruszających bezpieczeństwo lub ochronę informacji.
  3. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że System nie jest tzw. narzędziem hakreskim tj. do czynności określonych w art. 165 § 1 pkt 4, art. 265, art. 266 art. 267, art. 268, art. 268a, art. 269 albo art. 269a lub art. 269b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny, a także do uzyskania innego nieuprawnionego dostępu do informacji przechowywanych w systemie informatycznym, teleinformatycznym lub sieci teleinformatycznej.
  4. Klient zobowiązany jest do poinformowania o powyższych zastrzeżeniach i zakresie zabronionych działań Użytkownika.
  5. Jeżeli Usługa lub jakakolwiek jej część nie zostanie wykonana lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn niezależnych od MSSI, MSSI nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
  6. MSSI nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
   1. za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z realizacją zawartej Umowy.
   2. za straty i szkody poniesione przez Klienta w związku z nierealizowaniem przez Klienta jego zobowiązań płatniczych wobec MSSI, a także z zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usług.
   3. powstałych z przyczyn działania siły wyższej
   4. działania niezgodne z prawem i niniejszym Regulaminem podejmowane przez Użytkowników podczas korzystania z Usług,
   5. zakłócenia dostępności Usług z przyczyn niezależnych od MSSI, w tym w szczególności awarii Systemu – Serwisu lub Aplikacji;
   6. za brak dostępności Systemu – Serwisu lub Aplikacji wynikających z przerw technicznych w dostępie, o których Użytkownik został poinformowany.
   7. za straty i szkody wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania Systemu w tym utraty oczekiwanych korzyści, utraty danych, uszkodzeń lub awarii komputera, kosztów sprzętu zastępczego i oprogramowania, zamknięcia i naruszenia reputacji firmy;
   8. konsekwencje nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Użytkownika lub Pracownika, a także za nierozpoczęcie działania Aplikacji z uwagi na brak oświadczenie Pracownika o tym, że został poinformowany o korzystaniu z Sytemu przez Klienta, a także wyrażeniu zgody na dostęp do informacji zawartych w jego systemie komputerowym, w tym korespondencji w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  XIV. REKLAMACJE

  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania OKOAPP powinny być przesłane na adres MSSI, wskazany w Regulaminie.
  2. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

  XV. KOMUNIKACJA

  1. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wszelkie pytania należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail na adres zarejestrowany w profilu Użytkownika, tj. adres podany podczas rejestracji, lub podany później.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania MSSI o zmianie adresu e-mail.
  3. Cała komunikacja wysłana do użytkownika na adres e-mail podany w profilu użytkownika zostanie uznana za doręczona po upływie 24 godzin licząc od godziny 8 rano pierwszego dnia roboczego w kraju użytkownika po wysłaniu wiadomości przez MSSI.
  4. Cała korespondencja dotycząca OKOAPP powinna być wysyłana na adres .
  5. Cała komunikacja wysłana do MSSI może być uznana za doręczona po upływie 24 godzin licząc od godziny 8 rano pierwszego dnia roboczego w kraju MSSI po wysłaniu wiadomości.

  XVI. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

  1. Umowa zostaje zawarta pomiędzy MSSI w momencie założenia konta w Serwisie i trwa do momentu jej rozwiązania, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń woli przez Strony.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w formie pisemnej w każdym czasie bez podania przyczyny ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
  3. Umowa może zostać rozwiązana przez MSSI bez zachowania okresu wypowiedzenia w formie zamknięcia konta Użytkownika:
   1. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
   2. Klient w istotny sposób naruszył postanowienia Regulaminu;
   3. Klient działał na szkodę MSSI;
   4. Klient wykorzystał konto w Serwisie niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz zakresem funkcji lub bez zgody Pracownika;
   5. Klient działał niezgodnie z prawem lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu danych.
  4. Zamknięcie konta Użytkownika powoduje zamknięcie kont wszystkich Pracowników.
  5. Rozwiązanie umowy przez Klienta wymaga zaznaczenia odpowiedniej opcji w Systemie, brak dokonania tej czynności upoważnia MSSI do pobrania opłaty za następny miesiąc świadczenia Usług.
  6. Po rozwiązaniu umowy MSSI usuwa konto Użytkownika oraz wszelkie zapisane dane dotyczące Pracowników.
  7. Usunięcie konta w Serwisie jest dopuszczalne jedynie przez Użytkownika będącego właścicielem konta. W tym celu należy skorzystać z funkcji „Usuń konto” oraz potwierdzić decyzję o usunięciu konta. Po usunięciu konta możliwe będzie jego przywrócenie w terminie 7 dni od dnia usunięcia konta poprzez …… [do uzupełnienia]. Po upływie okresu 7 dni nie będzie możliwe przywrócenie konta.
  8. MSSI nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone usunięciem konta przez Klienta.

  XVII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Zasady ochrony prywatności Użytkowników oraz Pracowników, w tym ochrony danych osobowych, zostały opisane w odrębnej Polityce prywatności, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

  XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin jest dostępny na stronie Serwisu w zakładce Regulamin.
  2. Kwestie związane z ochroną danych osobowych będą uregulowane w Polityce Prywatności dostępnej w ramach Serwisu oraz w załącznikach od Umowy.
  3. Klient nie jest uprawniony do dokonania cesji praw wynikających z Umowy.
  4. MSSI zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których informuje Klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony Regulamin umieszczany jest na stronie internetowej Serwisu z adnotacją, od kiedy obowiązuje.
  5. Wszelkie spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby MSSI.
  6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także inne właściwe przepisy prawa.

  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: